Hệ thống quản lý

Di sản văn hóa Sở VHTT & Du lịch tỉnh Đắk Nông

Tự hào được đóng góp là một phần nhỏ bé vào quá trình hình thành và phát triển của một quốc gia cũng như đối với đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội.

DI TÍCH

Theo thống kê, khảo sát, trên toàn Sở VHTT & Du lịch tỉnh Đắk Nông có 5 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

BẢO VẬT

Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn Sở VHTT & Du lịch tỉnh Đắk Nông có 1 cổ vật. Trong đó có 1 cổ vật được xếp hạng bảo vật cấp quốc gia.

Course One
Course One
Tin tức trong ngày

Nhân vật tôn thờ

1
Cổ vật
1
Tài liệu
1
Hoạt động lễ hội
1
Nhân vật được thờ