Hiện vật bảo tàng

Hiện vật 3D

Danh sách hiện vật

17

Vòng đeo tay của dân tộc M'Nông


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
17

Choé rượu cần của dân tộc Ê đê


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
17

Chiêng Yau của dân tộc Mạ


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
17

Chiêng Yau của dân tộc Mạ


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
17

Rổ xúc cá của dân tộc Mạ


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
17

Lon sữa


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
17

Hộp Đạn K54 (Tỉnh đội Quảng Đức cấp năm 1964)


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
17

Trống của dân tộc Nùng


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại:
18

Muôi múc canh của dân tộc M'Nông


Bảo tàng tỉnh Đăk Nông
Dân tộc:
Chất liệu: Hỗn Hợp
Niên đại: