Hiện vật bảo tàng

YĂNG BO

28

Của hồi môn của gia đình vợ khi ông Điểu Xiêng cưới vợ, dùng ủ rượu cần đãi khách quý, góp rượu trong các lễ hội của bon.... Hình quả lê, vành miệng loe, bo tròn, thành miệng đứng, thân cong xiên thuôn về đáy, đáy bằng không phủ men; thân gắn 7 tai, và hai hàng nút tròn nổi; màu nâu