Di sản văn hóa vật thể

Bảo vật quốc gia

1644

Chum gỗ nắp đồng


Chất liệu: Gỗ