Hiện vật bảo tàng

Dao chặt cây

44

Gồm hai phần lưỡi và cán, lưỡi bằng sắt, hình bầu dục; cán bằng gốc tre lưỡi gắn vào cán được cố định bằng một khâu sắt hình bông hoa bốn cánh; màu nâu