Hiện vật bảo tàng

Lờ đặt cá

26

Lờ có hình chuông; được làm từ một đoạn ống tre dài. Một đầu giữ lại mắt tre một đầu chẻ thành nhiều nan đều nhau các nan này được cố định bằng các nan đan nhỏ mảnh, đầu nan được nẹp bằng vành tre nứt bằng dây mây; miệng lờ gắn hom. Đầu lờ có buộc dây để cố định lờ khi đặt, treo cất khi không sử dụng; màu nâu đen