Hiện vật bảo tàng

Chõ hông xôi của dân tộc Ê đê

61

Chõ có dáng tròn, vành miệng cong, thành miệng xiên loe, thành cong thuôn dần về đáy, vành đáy loe, họng lấy hơi trổ các lỗ nhỏ; Màu nâu.