Hiện vật bảo tàng

M'buốt của dân tộc M'Nông

48

Nhạc cụ truyền thống của đồng bào M’Nông. Hình chữ V, được làm từ vỏ quả bầu khô gắn 6 ống lồ ô ngắn dài khác nhau chia thành hai hàng trên 4 ống, dưới 2 ống; màu nâu.