Hiện vật bảo tàng

BẦU ĐỰNG NƯỚC (tiếng M’Nông gọi là Nong ân Đak)

37

Đựng nước, dùng trong sinh hoạt hàng ngày và khi lên nương rẫy. Hình hồ lô, màu vàng sậm.