Hiện vật bảo tàng

Bầu đựng nước của dân tộc M'Nông

39

Hình hồ lô, màu vàng sậm.