Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

30

Mảnh thân, hình thang, mặt ngoài trang trí hoa văn chấm cuốn rạ, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ