Hiện vật bảo tàng

Hộp Đạn K54 (Tỉnh đội Quảng Đức cấp năm 1964)