Hiện vật bảo tàng

Nồi nhuộm sợi bằng đồng của dân tộc M'Nông