Hiện vật bảo tàng

Phác vật đá

803

Công cụ lao động của người tiền sử. Kỹ thuật chế tác thuộc hậu kỳ đá mới.