Hiện vật bảo tàng

Vòng trang sức chân của dân tộc M'Nông