Hiện vật bảo tàng

Chiêng Jhô của dân tộc Ê đê

29

Hình tròn, thành cao xiên với mặt, xung quanh mặt trũng, giữa mặt cao trên có núm lớn, thành đục hai lỗ để luồn dây đeo; màu nâu