Hiện vật bảo tàng

Vòng đeo tay của dân tộc M'Nông