Hiện vật bảo tàng

Vòng đeo tay của dân tộc M'Nông

38

Vòng hình tròn, có hoa văn 4 vòng tròn ở giữa, hai đầu vòng trang trí mỗi bên 6 dấu ngoặc kép.