Hiện vật bảo tàng

Súng AK (Tỉnh đội Quảng Đức cấp từ năm 1968 được sử dụng tiêu diệt địch trong nhiều trận đánh từ năm 1968 - 1975)