Hiện vật bảo tàng

Quay sợi của dân tộc M'Nông

35

Hình chữ L, gồm hai phần đế và xa quay; đế là thanh gỗ dẹp hình chữ nhật một đầu thẳng một đầu tiện hoa văn, xa quay là khung gỗ chăng các sợi đây mây như một cái lồng có trục gắn vào đế và tay quay; màu nâu đen.