Hiện vật bảo tàng

Chiêng Yau của dân tộc Mạ

53

Hình tròn dẹp, thành chiêng vuông góc với mặt chiêng; mặt chiêng bằng, trên mặt có nhiều vết gõ của dụng cụ chỉnh âm, trên thành chiêng được đục 2 lỗ để luồn dây nhằm mục đích để mang và treo chiêng; màu nâu đen