Hiện vật bảo tàng

Gậy chọc lỗ tra hạt của dân tộc M'Nông