Hiện vật bảo tàng

Súng B40 (dùng bắn cháy xe jeep của địch vào tháng 3 năm 1975)