Hiện vật bảo tàng

BẦU HÔNG XÔI (Chõ hông xôi) (Tiếng M’Nông gọi là Cul Nong Cul Met)

800

Hình quả lê ngược, hai đầu cắt bằng làm họng lấy hơi và bỏ gạo nếp; họng lấy hơi dùi lỗ gắn hai thanh tre nhỏ hình chữ thập; màu nâu.