Hiện vật bảo tàng

Dụng cụ đo Huyết áp

35

Ban thống nhất Trung ương cấp tháng 12/1959 tại Hà Nội, dùng đo lượng huyết áp tăng, giảm trong thời gian nhất định; dùng để khám bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong căn cứ Nâm Nung và nhân dân bon Jarah từ năm 1960 – 1975. Gồm ba phần một vòng bít bơm hơi, áp kế cơ khí thủy ngân và ống nghe; màu xanh