Hiện vật bảo tàng

Dụng cụ bắt mối của dân tộc Mạ

31

Hình loa phóng thanh, gồm hai lớp nan đan, vành miệng bằng tre, nứt bằng dây mây; màu nâu đen