Hiện vật bảo tàng

Dây đeo cổ của dân tộc M'Nông

29

Dây được xâu từ các hạt cườm lớn (dường kính 0.9cm); màu đỏ rượu