Hiện vật bảo tàng

Bàn mài

808

Hình bình hành, ba mặt có vết sử dụng; màu nâu