Hiện vật bảo tàng

Dây đeo cổ của dân tộc M'Nông

32

Dây được xâu từ các hạt cườm nhỏ màu xanh bằng sợi chỉ màu đen kết làm ba xoắn vào nhau.