Hiện vật bảo tàng

Thuyền độc mộc của dân tộc Ê đê