Hiện vật bảo tàng

Vuốt cỏ tranh của dân tộc M'Nông

26

Hình bàn tay xoè, được tạo từ một đoạn ống tre một đầu để nguyên làm cán, một đầu chẻ làm bốn răng xoè ra được cố định bằng sợi dây mây có tác dụng giúp lưỡi có khoảng cách đều nhau; màu nâu