Hiện vật bảo tàng

Lon sữa

26

Hình trụ tròn, gồm hai phần nắp và thân; nắp dập lõm vành bo tròn, thân có các đường tròn chạy xung quanh; màu trắng.