Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

34

Mảnh miệng, hính tứ giác, không hoa văn; màu nâu đỏ