Hiện vật bảo tàng

ĐÀN ĐÁ ĐẮK KAR (tiếng M'Nông gọi là Goong Lŭ)

38

Bộ đàn đá gồm 3 thanh: T’Ru, T’Rơ, Tê;Thanh T’ru có hình dáng thon dài, mặt trên không phẳng có 6 nhát ghè khá sâu được mài nhẵn, rìa cạnh bên trái không thẳng có 8 nhát ghè từ phía dưới lên.