Hiện vật bảo tàng

Giỏ đựng hạt giống của dân tộc Mạ

37

Giỏ hình chóp, đáy nhọn, miệng loe, miệng đan dây mây quấn thành nhiều vòng khít nhau ép từng nan tre; màu đen.