Hiện vật bảo tàng

Bàn mài

795

Là di vật của các cư dân thời tiền sử kỹ thuật chế tác hậu kỳ đá mới.