Hiện vật bảo tàng

Bầu đựng cơm của dân tộc M'Nông

54

Hình bán nguyệt, bên trong rỗng; màu nâu nhạt.