Hiện vật bảo tàng

Nung của dân tộc M'Nông

47

Hình thang cong, hai đầu cắt bằng, mặt cong nhỏ trổ khe đặt lưỡi gà; màu đen.