Hiện vật bảo tàng

CHÉN ĐỒNG (Tiếng Mạ gọi là Bơ ngàn)

30

Chén tròn vành miệng hơi cong lồi, thành xiên cong thu hẹp về đáy, đáy lồi có trang trí bốn đường tròn; màu nâu ánh đồng