Hiện vật bảo tàng

Bầu đựng nước của dân tộc M'Nông