Hiện vật bảo tàng

Bao cát

27

Dùng đựng gạo tiếp tế cho căn cứ cách mạng. Hình hình chữ nhật, màu xanh đen.