Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

58

Mảnh miệng, hính thang, không hoa văn; màu nâu đỏ