Hiện vật bảo tàng

Rìu mài lưỡi

820

Hình bán nguyệt, hai mặt rìa lưỡi mài nhẵn;