Hiện vật bảo tàng

Gậy chọc lỗ tra hạt của dân tộc M'Nông

41

Hình trụ tròn dài, đầu lớn vót nhọn để chọc lỗ, đầu nhỏ để bằng; màu đen.