Hiện vật bảo tàng

BẦU HÔNG XÔI (Chõ hông xôi) (Tiếng M’NÔNG gọi là Cul Nong Cul Met)

794

Vật dụng dùng để hông xôi của người M’Nông. Hình quả lê ngược, hai đầu cắt bằng làm họng lấy hơi và bỏ gạo nếp; màu nâu xám.