Hiện vật bảo tàng

ĐÀN ĐÁ ĐẮK KAR (tiếng M'Nông gọi là Goong Lŭ)

44

Bộ đàn đá gồm 3 thanh: T’Ru, T’Rơ, Tê;Thanh Tê có hình dáng gấp khúc, đầu lớn có 6 mặt trên và hia rìa cạnh phần trên được mài nhẵn, đầu nhỏ cũng có 7 nhát ghè nhẹ.