Hiện vật bảo tàng

Bầu đựng cơm của dân tộc M'Nông