Hiện vật bảo tàng

Chõ hông xôi của dân tộc Ê đê

28

Dùng để hông xôi trong các dịp lễ tết của người Ê đê.