Hiện vật bảo tàng

R’LÉT

36

Nhạc cụ truyền thống được diễn tấu trong các dịp đại lễ của bon, làng. Hình chữ H ngược, gồm ống nứa một đầu cắm vào vỏ bầu khô, một đầu gắn thêm ống lồ ô để đựng nước, trên thân nứa có trổ ba lổ để điều chỉnh cao dộ; màu nâu.