Hiện vật bảo tàng

Dây đeo đầu của dân tộc M'Nông

44

Dây gồm hai phần: phần đeo vào đầu và tua trang trí. Phần dây đeo đầu được xâu từ các hạt nhựa nhỏ kết ba sợi vào nhau phân thành 5 đoạn, mỗi đoạn giới hạn bởi hai hột nhựa màu vàng đồng đường kính 5mm, 2 đoạn hạt màu xanh nằm xen kẻ 3 đoạn gồm các màu đỏ cam, vàng, hồng; cuối một đầu dây có khuy đeo màu hồng, đầu còn lại gắn hột nút áo màu trắng. Phân tua trang trí gồm 14 dây hạt cườm trong đó có 12 dây gồm các đoạn hạt màu vàng, đỏ, trắng, dỏ, vàng xen kẻ nhau các đoạn phân cách bới các hạt màu trắng, xanh và hai dây gồm các hạt màu trắng, xanh xen kẻ nhau; cuối mỗi dây là một len màu cam đỏ, phần tua được vào dây đeo bằng một đoạn dây hạt nhựa màu hồng